WiMBP
Dzia³ Instrukcyjno-Szkoleniowy
 | 
 
Program Rozwoju Bibliotek
realizacja programu 
BIBLIOTEKA+
realizacja programu 
DKK 2009/2010
I Spotkanie moderatorów  
Dyskusyjne Kluby Ksi±¿ki 
Stê¿yca 
Biblioteka "Pod ¯ó³wiem" 
Brusy 
Sztutowo 
Gdañsk - Filia 62 
Gdañsk - Filia 63 
Biblioteka G³ówna 
Chojnice 
Gdynia 
Pruszcz Klub dzieciêcy 
F-16 - dzieci 
Gdañsk F-16 
Kartuzy 
Gniew - klub m³odzie¿owy 
Gdañsk - Filia 18 
Tczew 
Tr±bki Wielkie - m³odzie¿ 
Tr±bki Wielkie - dzieci 
Pelplin 
Mareza 
Gdañsk F-44 
Filia Gdañska 
Stê¿yca - klub dzieciêcy 
Wejherowo 
Sopot 
Gniew 
Chojnice dzieci 
Pruszcz Gdañski 
Gdañsk - Filia nr 6 
Areszt ¦ledczy Wejherowo 
Areszt ¦ledczy w S³upsku 
Konkursy
BRZECHWOWO, KOMIKSOWO... 
BA¦NIOWO, KOMIKSOWO 
¦rodki finansowe dla bibl
Programy MKiDN 
Biblioteka+ 
Program Rozwoju Bibliotek 
RPO WP 
Akademia Orange 
Fundacja Kronenberga 
Fundacja Steczkowskiego 
Fundusze europejskie 
Dzia³aj lokalnie 
Szkolenia
Propozycje 
Innych instytucji 
Projekty
Rok ca³y z tradycjami 
Zakup nowo¶ci 2010
kryteria 
kwoty dofinansowania 
Przydatne
Prawo w bibliotece 
Dokszta³canie 
Biblioteki bez filii 
Linki 
Komputery dla bibliotek 
¦wiatowa Bibliot. Cyfrowa 
Informacje statystyczne
2008 
dane na 100 mieszkañców 
INTERNET W BIBLIOTEKACH
* 
Dzia³ Instrukcyjno-Szkoleniowy

80-806 Gdañsk-¦ródmie¶cie
ul. Targ Rakowy 5/6
tel. (58) 301-38-18, 301-48-11 wew. 239
Kierownik Krystyna Redmann-Józefczyk
e-mail:cebid@wbpg.org.pl


czynne:
Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek Sobota Niedziela
7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30

Do zadañ Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego nale¿y przede wszystkim:
1. udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno-metodycznej bibliotekom samorz±dowym,
 
2. badanie potrzeb czytelniczych,
3. prowadzenie sprawozdawczo¶ci rocznej dotycz±cej ksiêgozbiorów i czytelnictwa woj. pomorskiego na potrzeby G³ównego Urzêdu Statystycznego,
4. organizacja szkoleñ,
5. pomoc instrukcyjno-metodyczna w zakresie komputeryzacji bibliotekom samorz±dowym woj. pomorskiego,
6. inicjowanie wspólnego dla sieci bibliotek publicznych woj. pomorskiego kierunku komputeryzacji,
7. organizowanie szkoleñ z zakresu komputeryzacji dla bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. pomorskiego,

8. koordynacja projektów zewnêtrznych w bibliotekach woj. pomorskiego
9. prowadzenie Czytelni Bibliologicznej.


Instruktorzy ds. bibliotek województwa pomorskiego

Czytelnia bibliologiczna

 Liczba odwiedzin: 161 http://www.wbpg.org.pl