WiMBP
Filia nr 2
 | 
 | 
 | 
 
•Wykaz czasopism
Aktualno¶ci
Pos±¿ki Buddyjskie 
Kiermasz ¦wi±teczny 
Ewa Lenarczyk 
Mi³o¶nicy Lwowa 
HotSpot 
Ksi±¿ka mówiona 
Biesiady Literackie 2010
Literatura w stylu Punk 
Marek Krajewski 
Piotr Kra¶ko 
Jaros³aw Kret 
Marek Nied¼wiecki 
Ma³gorzata Kaliciñska 
Artur Domos³awski 
Ewa Lenarczyk 
Marek Kamiñski 
Wystawy 2010
Wystawa 
"¦wiat³em Malowane" 
Oliwa - pami±tki... 
Zapatrzenia 
Collage 2010 
Kiermasz ¶wi±teczny 
Wêdrówki z kolorem 
Oliwa w fotografii 
Mamalowanie 
Sopockie migawki 
Imprezy 2010
Pokój Oliwski 
65 urodziny biblioteki 
Wêdrówki po Norwegii 
Streetwaves 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
Imprezy 2009
Kropla Arktyki 
Wojciech D±browski 
Lofoty - rajskie wyspy 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
100-lecie urodzin 
Pora Poezji 
Paktofonika 
Syberia 
Wystawy 2009
Kropla Arktyki 
¦wiat³ocieñ nadziei 
Ubaldo Magni 
Obrona Lwowa 1939 
Oliwa jak± widzê 
Collage 2009 
Lofoty - rajskie wyspy 
Oliwa w fotografii 
Uroki regionów 
Obrazy ig³± malowane 
I my mo¿emy du¿o... 
Ka¿dy mo¿e byæ gringo 
Biesiady Literackie 2009
Gabriela Szubstarska 
Pawe³ Smoleñski 
Wojciech Jagielski 
Mariusz Wilk 
K. Kurczab-Redlich 
Mira Filisiewicz 
Andrzej Stasiuk 
Waldemar Nocny 
Martyna Wojciechowska 
Andrzej Zaniewski 
Maria Czubaszek 
Longin Pastusiak 
Ja¶ Kapela 
Maja Lidia Kossakowska 
Wiktor Osiatyñski 
Grzegorz Ko³odko 
Imprezy 2008
Czy wiesz ¿e masz gender? 
90 rocznica obrony Lwowa 
Komunikacja alternatywna 
Skandynawia 
S³owa w sieci 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
Biesiady literackie 2008
Józef Hen 
Bogdan ¦wiecimski 
Pora prozy 
Andrzej Zaniewski 
Agnieszka Perepeczko 
Paulina £apiñska 
Kazimierz Nowosielski 
Barbara Kosmowska 
Grzegorz Miecugow 
Wystawy 2008
Bajka³- fotografie 
Obrazki z mojego snu 
¦wiat kobiety 
Oliwa w fotografii 
Musica Sacra 
Magia drzew 
Collage 2008 
Wystawa tkanin i witra¿y 
Wystawa ilustracji 
Ornitologiczne wyprawy 
Oliwa w fotografii VII 
Zakopane zim± 
Imprezy 2006-2007
Lato w Laponii 
Pora Prozy 
A. Kromer - Oliwa 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
WIECZÓR LWOWSKI 
POLSKA CZYTA DZIECIOM 
KOBIETA, MI£O¦Æ, LATO 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
20 Marca-Dzieñ Inwalidów 
Wystawy 2004-2007
Lato w Laponii 
Ewa Ziêba 
Gdañsk, który przemija 
Australia - moja mi³o¶æ 
J. Misiek- Malowane s³owa 
Poznajemy tajemnice Oliwy 
Collage 2007 
"...podgl±damy ¯u³awy" 
Oliwa w fotografii 
obrazy pasj± haftowane 
"Lwów w pocztówkach" 
Felicja Byczkowska 
Jan Wojnarski 
A. Na³êcz Sobieszczañski 
Collage 2006 
"Moje ¶wiêto ksi±¿ki" 
"Oliwa w fotografii" 
"Martwa natura" 
100-lecie SP nr 23 
Teatr Miniatura 
Oliwski Ogród Zoologiczny 
60 lat Bibl. Oliwskiej 
Collage 2005 
Kwiecieñ 2005 
"Oliwa w fotografii" 
"Honorowy Obywatel..." 
Biesiady literackie 2004-
Naszymi go¶æmi byli 
SENSACJA W BIBLIOTECE

3 sierpnia 2010 o godzinie 17.00  

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdañsku o
raz Stowarzyszenie Mi³o¶ników Tradycji "Mazurka D±browskiego” w Gdañsku zorganizowa³o spotkanie z okazji

 350 - lecia POKOJU OLIWSKIEGO

 

 

  3 maja 1660 r. w klasztorze w Oliwie podpisano pokój koñcz±cy wyniszczaj±c± Rzeczpospolit± od kilku lat wojnê, która przesz³a do historii i literatury pod nazw± "potopu szwedzkiego".

 

 

 

 

 Omawia³ to wydarzenie redaktor naczelny czasopisma „Pie¶ñ Skrzydlata” mgr Czes³aw Skonka

 

  

 

 

 

 

 

Dawny ko¶ció³ cystersów w Oliwie

 

 

Pokój w klasztorze w Oliwie, gdzie traktat zosta³ podpisany

 

 

 

 

 

 

Medal wybity z okazji podpisania pokoju oliwskiego w 1660.

 Liczba odwiedzin: 16606 http://www.wbpg.org.pl