WiMBP
Filia nr 2
 | 
 | 
 | 
 
•Wykaz czasopism
Aktualno¶ci
Pos±¿ki Buddyjskie 
Kiermasz ¦wi±teczny 
Ewa Lenarczyk 
Mi³o¶nicy Lwowa 
HotSpot 
Ksi±¿ka mówiona 
Biesiady Literackie 2010
Literatura w stylu Punk 
Marek Krajewski 
Piotr Kra¶ko 
Jaros³aw Kret 
Marek Nied¼wiecki 
Ma³gorzata Kaliciñska 
Artur Domos³awski 
Ewa Lenarczyk 
Marek Kamiñski 
Wystawy 2010
Wystawa 
"¦wiat³em Malowane" 
Oliwa - pami±tki... 
Zapatrzenia 
Collage 2010 
Kiermasz ¶wi±teczny 
Wêdrówki z kolorem 
Oliwa w fotografii 
Mamalowanie 
Sopockie migawki 
Imprezy 2010
Pokój Oliwski 
65 urodziny biblioteki 
Wêdrówki po Norwegii 
Streetwaves 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
Imprezy 2009
Kropla Arktyki 
Wojciech D±browski 
Lofoty - rajskie wyspy 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
100-lecie urodzin 
Pora Poezji 
Paktofonika 
Syberia 
Wystawy 2009
Kropla Arktyki 
¦wiat³ocieñ nadziei 
Ubaldo Magni 
Obrona Lwowa 1939 
Oliwa jak± widzê 
Collage 2009 
Lofoty - rajskie wyspy 
Oliwa w fotografii 
Uroki regionów 
Obrazy ig³± malowane 
I my mo¿emy du¿o... 
Ka¿dy mo¿e byæ gringo 
Biesiady Literackie 2009
Gabriela Szubstarska 
Pawe³ Smoleñski 
Wojciech Jagielski 
Mariusz Wilk 
K. Kurczab-Redlich 
Mira Filisiewicz 
Andrzej Stasiuk 
Waldemar Nocny 
Martyna Wojciechowska 
Andrzej Zaniewski 
Maria Czubaszek 
Longin Pastusiak 
Ja¶ Kapela 
Maja Lidia Kossakowska 
Wiktor Osiatyñski 
Grzegorz Ko³odko 
Imprezy 2008
Czy wiesz ¿e masz gender? 
90 rocznica obrony Lwowa 
Komunikacja alternatywna 
Skandynawia 
S³owa w sieci 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
Biesiady literackie 2008
Józef Hen 
Bogdan ¦wiecimski 
Pora prozy 
Andrzej Zaniewski 
Agnieszka Perepeczko 
Paulina £apiñska 
Kazimierz Nowosielski 
Barbara Kosmowska 
Grzegorz Miecugow 
Wystawy 2008
Bajka³- fotografie 
Obrazki z mojego snu 
¦wiat kobiety 
Oliwa w fotografii 
Musica Sacra 
Magia drzew 
Collage 2008 
Wystawa tkanin i witra¿y 
Wystawa ilustracji 
Ornitologiczne wyprawy 
Oliwa w fotografii VII 
Zakopane zim± 
Imprezy 2006-2007
Lato w Laponii 
Pora Prozy 
A. Kromer - Oliwa 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
WIECZÓR LWOWSKI 
POLSKA CZYTA DZIECIOM 
KOBIETA, MI£O¦Æ, LATO 
¦wiatowy Dzieñ Ksi±¿ki 
20 Marca-Dzieñ Inwalidów 
Wystawy 2004-2007
Lato w Laponii 
Ewa Ziêba 
Gdañsk, który przemija 
Australia - moja mi³o¶æ 
J. Misiek- Malowane s³owa 
Poznajemy tajemnice Oliwy 
Collage 2007 
"...podgl±damy ¯u³awy" 
Oliwa w fotografii 
obrazy pasj± haftowane 
"Lwów w pocztówkach" 
Felicja Byczkowska 
Jan Wojnarski 
A. Na³êcz Sobieszczañski 
Collage 2006 
"Moje ¶wiêto ksi±¿ki" 
"Oliwa w fotografii" 
"Martwa natura" 
100-lecie SP nr 23 
Teatr Miniatura 
Oliwski Ogród Zoologiczny 
60 lat Bibl. Oliwskiej 
Collage 2005 
Kwiecieñ 2005 
"Oliwa w fotografii" 
"Honorowy Obywatel..." 
Biesiady literackie 2004-
Naszymi go¶æmi byli 
SENSACJA W BIBLIOTECE

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y 

do ogl±dania wystawy

po¶wiêconej pierwszemu burmistrzowi Oliwy

Janowi  Wojnarskiemu

 

Dnia 08. 09. 2006r. odby³a siê  uroczysto¶æ

 ods³oniêcia tablicy pami±tkowej

pierwszej powojennej siedziby samorz±dowej

przy ul. Obroñców Westerplatte 34,

w której honorow± funkcjê burmistrza Oliwy

pe³ni³ Jan Wojnarski.

Wystawê mo¿na by³o ogl±daæ do 05.10.2006

w wypo¿yczalni Biblioteki Oliwskiej

 

Jan Wojnarski ur.18.07.1913r.w Krakowie; zmar³ 21.04.1994r. Swoje zainteresowania kultur± i krajobrazem polskim zawdziêcza³ rodzicom a zw³aszcza ojcu, który by³ artyst± malarzem i grafikiem. Do Gdañska Wojnarski przyje¿d¿a³ dwa razy, raz w 1922 r. oraz w 1932 r. pozostaj±c pod wielkim wra¿eniem piêkna i polsko¶ci tych ziem. 30.03.1945 r. pierwszym transportem wojskowym przyjecha³ do Gdañska. Zamieszka³ w Oliwie przy ul. Krzywoustego 15. Natychmiast w³±czy³ siê w odbudowê miasta i rozwój ¿ycia polskiego.    Ratowa³ ocala³e zabytki i przemys³. Utworzy³ pierwsz± powojenn± administracjê samorz±dow± w Oliwie. By³ jedynym po wojnie burmistrzem do czasu w³±czenia Oliwy jako dzielnicy Gdañska. Opracowa³ pierwsz± wersjê planu miejscowego Oliwz polskimi nazwami ulic. Ju¿ w 1946 r. w Oliwie zainicjowa³ powstanie Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dzia³a³ w Komisji Badañ Zbrodni Hitlerowskich. Jest za³o¿ycielem biblioteki krajoznawczej w Klubie Turysty przy ul. D³ugiej 45. Z jego ¿mudnej pracy korzystali nastêpni autorzy literatury turystycznej.

Wspó³pracownikami Jana Wojnarskiego byli m. in. prof. Jan Kilarski, prof. Leon Ostaszewszki, prof. Marian Pelczar i Franciszek Mamuszka.

P o n a d t o    z a p r a s z a m y

do naszej czytelni

na wystawê malarstwa i grafiki

Jana Wojnarskiego - seniora

 Jan Wojnarski – malarz, grafik, rysownik,

  Urodzi³ siê w 1879 w Tarnowie. Studiowa³ w krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych u Jana Stanis³awskiego i Leona Wyczó³kowskiego. Po ukoñczeniu akademii, by³ wspó³twórc± a nastepnie asystentem (po Józefie Pankiewiczu) w katedrze grafiki , od 1923 jako profesor, któr± prowadzi³     do ¶mierci. W czasie kilkunastoletniej pracy pedagogicznej wykszta³ci³ ponad stu uczniów. W tych i nastêpnych latach powstawa³y kolejne prace graficzne artysty, m.in. cykle ilustruj±ce zabytki Gdañska i Krakowa. Jedn± z najbardziej znanych by³a praca przedstawiaj±ca Chrystusa na krzy¿u z Katedry Wawelskiej. Czas wolny od zajêæ na uczelni po¶wiêca³ malarstwu pejza¿owemu, sporadycznie rejestruj±c na p³ótnie, a najczê¶ciej na maleñkich, przygotowanych na wiele miesiêcy wcze¶niej tekturkach. Malowa³ motywy z kolejno odwiedzanych przez siebie miejsc: Nied¼wiedzy, Stryszawy, Zarytego, Rabki i innych wiosek z Pogórza i okolic Zakopanego.

Wa¿niejsze wystawy, w których bra³ udzia³ Wojnarski to: XXV Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka (1922), II Miêdzynarodowa Wystawa Grafiki we Florencji (1927), Wystawa Rysunku   i Grafiki krakowskiego Towarzystwa Artystów Grafików (1932), Wystawa Wspó³czesnej Grafiki Polskiej w Museo de Arte Moderne w Madrycie (1935). W roku 1937 otrzyma³ za swoj± prace z³oty medal na wystawie ¶wiatowej w Pary¿u.

Zmar³ 14 pa¼dziernika 1937 roku.

 Liczba odwiedzin: 16780 http://www.wbpg.org.pl