wypo¿yczalnia dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y
wypo¿yczalnia dla doros³ych
wypo¿yczalnia i czytelnia dla dzieci i m³odzie¿y
czytelnia ogólna
czytelnia naukowa
czytelnia internetowo - multimedialna
czytelnia i wypo¿yczalnia popularnonaukowa
punkt ksi±¿ki mówionej
Biblioteczny O¶rodek Informacji
O¶rodek Czytelnictwa Niepe³nosprawnych
O¶rodek Informacji Prawnej i Gospodarczej
czytelnia bibliologiczna
czytelnia czasopism

Mapa z Portalu
www.trojmiasto.pl