Jesteś tutaj

REGULAMIN PLACU ZABAW BIBLIOTEKI MANHATTAN

REGULAMIN PLACU ZABAW BIBLIOTEKI MANHATTAN

1. Osoby korzystające z Placu Zabaw przed wejściem na jego teren zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

2. Strefa Placu Zabaw dedykowana jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 1-6 lat. Wszystkie osoby powyżej 6 lat muszą wziąć to pod uwagę i zachować na Placu Zabaw szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Placu Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Bibliotekarze nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Placu Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

4. W związku z charakterem Placu Zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci do lat 6, a także ze względów bezpieczeństwa, na teren Placu Zabaw nie będą wpuszczane osoby przychodzące bez dziecka w wieku do lat 6, chyba że udowodnią one, że ich dziecko znajduje się na terenie Placu Zabaw.

5. Na terenie Placu Zabaw zabronione są: bójki, popychanie, bieganie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji. 

6. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń bibliotekarzy.

8. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu lub poleceń bibliotekarzy. 

9. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Placu Zabaw należy poinformować bibliotekarzy. 

10. Teren Placu Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Na terenie Placu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Gości, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren Placu Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką. 

11. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg własnego uznania. 

12. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń bibliotekarzy. 
 

Gdańsk, 27 lipca 2012 roku