Jesteś tutaj

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

2. Przy zapisie zgłaszający powinien:

 • zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów
 • okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.

3. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania.

5. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych kierownik filii ustala kaucję.

6. Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy (w tym książkę mówioną) w każdej filii, a w Bibliotece Manhattan dodatkowo:

 • 2 filmy DVD
 • 2 kompakty muzyczne
 • 2 gry edukacyjne

7. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni,  filmy DVD, kompakty muzyczne, gry edukacyjne - 7 dni.

8. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§ 2

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

1. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów  przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.        
  

§ 3

SANKCJE REGULAMINOWE

1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego w sieci bibliotek WiMBP w Gdańsku (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 0,50 zł za każdy dzień od każdej wypożyczonej pozycji - do uiszczenia w filii, w której powstało zadłużenie, bądź w formie wpłaty na konto Biblioteki.

2. Czytelnik może  uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmów DVD, kompaktów muzycznych, gier edukacyjnych - na okres nie dłuższy niż 7 dni.

3. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów przesyłki.

4. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych  zbiorów odpowiada Czytelnik - zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika filii. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.

5. Wysokość odszkodowania ustala kierownik filii w zależności od aktualnej ceny egzemplarza zbiorów na rynku i stopnia jego uszkodzenia.

6. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

 • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
 • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki
 • wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uwagi, życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika filii.
 • Pełny tekst Regulaminu dla Czytelników znajduje się u kierownika filii oraz na www.wbpg.org.pl

     

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl., tel. (58) 301-48-11.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie Państwu korzystania z naszych zasobów bibliotecznych.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisywaniu się do Biblioteki.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak: windykacja czy serwis oprogramowania bibliotecznego.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Gdańsk, 28 maja 2019 r.